نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های نمایشگاه بین المللی خوزستان ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و یاری خواهد رساند.